REGULAMIN

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu clickray.pl

(dalej również: „Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Clickray.pl (dalej również: „Serwis”) udostępnionego przez Clickray z siedzibą w Krakowie.

1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

2. Dostęp do Serwisu uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie WWW Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie odpowiednich, wymaganych w formularzu danych, w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, kod pocztowy, nazwa firmy. Użytkownik może także podać inne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
a. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.

4. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu tj. do pobrania opublikowanych w ramach Serwisu e-booków.

5. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Serwis w celu świadczenia usługi Serwisu. Administratorem powyższych danych osobowych jest Clickray z siedzibą w Krakowie, ul Halicka 9 31-036 Kraków - właściciel i administrator Serwisu.

6. Gromadzone przez Serwis dane mogą być udostępniane innym partnerom handlowym Clickray. Użytkownik rejestrując się zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowych lub materiałów reklamowych związanych z produktami / usługami oferowanymi przez te podmioty (w tym newsletterów).

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych , prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom. Istnieje możliwość usunięcia lub modyfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika do formularzy kontaktowych udostępnionych w serwisie. W tym celu należy skontaktować się z administratorem(admin[at]clickray.pl). W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie traci on możliwość korzystania z Serwisu.

8. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Clickray, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

9. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Clickray

10. Użytkownik pobierając z Serwisu materiały (w szczególności e-booki) zawiera z Clickray nieodpłatną umowę licencji niewyłącznej, do korzystania z tych materiałów w zakresie ich utrwalania na własnych nośnikach, dalszej dystrybucji (bez prawa modyfikacji) oraz drukowania.

11. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w zakresie komercyjnym jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia.

12. Każdy z użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz pozostałych Regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

b. przekazywanie prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych,

c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

13. Regulamin jest dostępny pod adresem /blog/clickray-pl-regulamin

14. Clickray dokłada wszelkich starań aby udostępniane materiały (w szczególności e-booki) były wolne od wirusów, robaków i innego złośliwego oprogramowania. Użytkownik Serwisu w razie stwierdzenia obecności takiego oprogramowania powiadomi o tym fakcie Clickray

15. Clickray zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Clickray poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu lub bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

17. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Clickray

18. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.